World year of Physics 2005
Japanese / English
 
 

Steering committee
Chair: M. Kurosawa (Tokyo Inst. of Tech.)
Members: Y. Itoh (Nihon Univ.), M. Koshiba (Hokkaido Univ.), H. Kanai (Tohoku Univ.),
K. Saitoh (Hokkaido Univ.), K. Nakamura (Tokyo Inst. of Tech.), H. Hachiya (Chiba Univ.),
T. Mihara (Tohoku Univ.), K. Nakayama (Tohoku Univ.), Y. Koike (Shibaura Inst. of Tech.)


Program committee
Chair: H. Hachiya (Chiba Univ.)
Vice Chair: S. Saitoh (Tokai Univ.)
Members:
N. Endo (kanagawa Univ.), S. Umemura (Kyoto Univ.), M. Ohno (Chiba Inst. of Tech.),
H. Kamata (OKI), J. Kushibiki (Tohoku Univ.), S. Kudo (Ishinomaki Senshu Univ.),
M. Kurosawa (Tokyo Inst. of Tech.),
S. Koda (Nagoya Univ.), S. Kojima (Tsukuba Univ.),
H. Sai (Meiji Univ.), K. Sakai (Tokyo Univ.), S. Sugimoto (Osaka Univ.),
K. Nakamura (Tokyo Inst. of Tech.), K. Hashimoto (Chiba Univ.), S. Hirose (Yamagata Univ.),
M. Matsukawa (Doshisha Univ.), K. Mizutani (Tsukuba Univ.),
J. Morimoto (National Defense Academy), A. Yamada (Tokyo Univ. of Agriculture & Technol.),
K. Yamada (Tohoku Univ.), J. Yamada (Hitachi), K. Yamanaka (Tohoku Univ.)

Organizing commmittee
Chair: S. Ueha (Tokyo Inst. of Tech.)
Members:
I. Akiyama (Shonan Institute of Technol.), H. Abe (Tokin Corp.), H. Iino (Furuno Electric Co.),
N. Inoue (Ehime Univ.), H. Inoue (Akita Univ.), T. Inoue (NEC), T. Uno (Kanagawa Inst. of Tech.),
A. Ozawa(Nihon Women,s Univ.), E. Ohdaira (Musashi Inst. of Tech.), M. Okazaki (Nihon Dempa Kogyo Co.),
K. Katakura (Hitachi), M. Kadota (Murata Manufacturing Co.), T. Kamakura (The Univ. of Electro-Commun.),
K. Kawashima (Tokyo Univ. of Tehc.), T. Kikuchi (AIST), T. Kikuchi (JAMSTEC), K. Koyama (Yamagata Univ.),
S. Saito (TOSHIBA), H. Sasaki (TOSHIBA), T. Sawada (Tokyo Univ.), T. Shiina (Tsukuba Univ.),
S. Shiokawa (Shizuoka Univ.), T. Shiosaki (Nara Inst. of Sci. & Tech.),
A. Jitsumori (Tottori Univ. of Environmental Studies), S. Sugawara (Ishinomaki Senshu Univ.),
T. Suzaki (HORIBA), T. Takenaka (Tokyo Sci. Univ.), K. Takagi (Tokyo Univ.), T. Takano (Tohoku Inst. of Tech.),
K. Takada (HITACHI), S. Takahashi (SHOEI Chemical Inc.), M. Tekeuchi (Tamagawa Univ.),
H. Tanaka (Tokyo Univ.), M. Tanaka (JATA), Y. Tamura (Yamagata Univ.), K. Chihara (NAIST.),
Y. Chou (Tohoku Univ.), J. Tsujino (Kanagawa Univ.), T. Tsuchiya (JAMSTEC), A. Doi (KINSEKI),
Y. Tokunaga (Kanazawa Inst. of Tech.), K. Toda (National Defense Academy), Y. Tomikawa (Yamagata Univ.),
T. Toyota (The Univ. of Electro-Commun.), Y. Nakagawa (Yamanashi Univ.), K. Nakamura (Tohoku Univ.),
T. Nakamura (National Defence Academy), K. Nagai (Tsukuba Univ.), H. Nakajima (Tokyo Univ. Agri Tech.),
H. Nakata (DAISHINKU Corp.), T. Nomura (Shibaura Inst. of Tech.), Y. Nomura (Tokyo Denki Univ.),
M. Hashimoto (Matsushita Electric Industrial Co.), Y. Hashimoto (KAIJO Corp.),
T. Hata (Nihon Nano Film Corp.), A. Harada (Kyushu Univ.), M. Hirao (Osaka Univ.),
M. Hirabayashi (International Univ. of Health & Welfare), Y. Fujiwara (FUJITSU Devices Inc.),
T. Furukawa (Tokyo Univ. of Sci.), K. Houkawa (Kanagawa Inst. of Tech.), T. Hoshimiya (Tohoku Gakuin Univ.),
Y. Maeda (Osaka Prefecture Univ.), T. Matsuoka (Nagoya Univ.), T. Matsunaka (ALOKA),
S. Mitaku (Nagoya Univ.), S. Mitani (Tokyo Univ.), H. Mitome (AIST), A. Minamide (Kanazawa Tecnical College),
T. Minamikawa (IRII), Y. Miyazaki (Aichi Univ. of Tech.), T. Miyashita (Ryukoku Univ.),
M. Miyoshi (NTT), R. Mogi (Akita National College of Tech.), T. Moriizumi (Tokyo Inst. of Tech.),
M. Yamaguchi (Chiba Univ.), Y. Yamakoshi (Gunma Univ.), K. Yamashita (TDK),
K. Yamanouchi (Tohoku Inst. Tech.), H. Yamamoto (HITACHI Construction Machinery Co.),
Y. Yamamoto (NRS), H. Yamamori (HONDA Electronics), T. Yoshida (AXIOM),
N. Wakatsuki (Ishinomaki Senshu Univ.), Y. Watanabe (Doshisha Univ.)


  All Rights Reserved. Copyright (c) Symposium on ULTRASONIC ELECTRONICS