Modified: Thursday, 2008-07-31
Proceedings
JJAP Paper Submission
Previous USE
Archives

Committee

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman

K. Nagai (Univ. of Tsukuba)


SECRETARY BOARD

S. Ueha (Tokyo Inst. of Tech.)

S. Umemura (Tohoku Univ.)

H. Kanai (Tohoku Univ.)

T. Kamakura (The Univ. of Electro-Commun.)

J. Kishibiki (Tohoku Univ.)

M. Kurosawa (Tokyo Inst. of Tech.)

S. Koda (Nagoya Univ.)

S. Kojima (Univ. of Tsukuba)

S. Saito (Tokai Univ.)

K. Sakai (Univ. of Tokyo)

P. -K. Choi (Meiji Univ.)

K. Nagai (Univ. of Tsukuba)

K. Nakamura (Tokyo Inst. of Tech.)

K. Hashimoto (Chiba Univ.)

H. Hachiya (Chiba Univ.)

K. Mizutani (Univ. of Tsukuba)

A. Yamada (Tokyo Univ. of Agriculture & Technol.)

K. Yamanaka (Tohoku Univ.)

N. Wakatsuki (Ishinomaki Senshu Univ.)

Y. Watanabe (Doshisha Univ.)


STEERING COMMITTEE

chairman

S. Kojima (Univ. of Tsukuba)

vice-chairman

T. Shiina (Univ. of Tsukuba)

members

H. Kanai (Tohoku Univ.)

J. Kano (Univ. of Tsukuba)

Y. Kawamura (Univ. of Tsukuba)

T. Kikuchi (AIST)

S. Koda (Nagoya Univ.)

T. Takenaka (Tokyo Sci. Univ.)

K. Mizutani (Univ. of Tsukuba)

N. Wakatsuki (Univ. of Tsukuba)


PROGRAM COMMITTEE

chairman

K. Mizutani (Univ. of Tsukuba)

vice-chairman

K. Mizutani (Univ. of Tsukuba)

members

I. Akiyama (Shonan Institute of Technol.)

S. Umemura (Tohoku Univ.)

M. Ohno (Chiba Inst. of Tech.)

H. Ogi (Osaka Univ.)

Oliver B. Wright (Hokkaido Univ.)

H. Kanai (Tohoku Univ.)

T. Kamakura (The Univ. of Electro-Commun.)

H. Kamata (OKI)

S. Kudo (Ishinomaki Senshu Univ.)

M. Kurosawa (Tokyo Inst. of Tech.)

J. Kondo (Shizuoka Univ.)

P. -K. Choi (Meiji Univ.)

S. Saito (Tokai Univ.)

K. Sakai (Univ. of Tokyo)

T. Shiina (Univ. of Tsukuba)

M. Takeuchi (Tamagawa Univ.)

K. Nakamura (Tokyo Inst. of Tech.)

K. Hashimoto (Chiba Univ.)

H. Hachiya (Chiba Univ.)

A. Harata (Kyushu Univ.)

M. Hikita (Kogakuin Univ.)

S. Hirose (Yamagata Univ.)

T. Matsuoka (Nagoya Univ.)

M. Matsukawa (Doshisha Univ.)

J. Morimoto (National Defense Academy)

A. Yamada (Tokyo Univ. of Agriculture & Technol.)

K. Yamada (Tohoku Univ.)

K. Yamanaka (Tohoku Univ., JJAP Editor)

Y. Watanabe (Tokyo Metropolitan Univ.)


ORGANIZING COMMITTEE

members

H. Abe (Tokin Corp.)

Y. Iida (AIST)

H. Iino (Furuno Electric Co.)

Y. Itoh (Nihon Univ.)

T. Inoue (NEC)

H. Inoue (Akita Univ.)

R. Iwase (JAMSTEC)

M. Ueda (PMSL)

T. Uno (Kanagawa Inst. of Tech.)

N. Endo (Kanagawa Univ.)

E. Ohdaira (Toin Univ. of Yokohama)

M. Okazaki (Nihon Dempa Kogyo Co.)

K. Katakura (Kogakuin Univ.)

M. Kadota (Murata Manufacturing Co.)

K. Kawashima (Tokyo Univ. of Tech.)

T. Kikuchi (NDA)

M.-J. Kim (Pukyong National Univ.)

Y. Koike (Shibaura Inst. of Tech.)

M. Koshiba (Hokkaido Univ.)

Y. Kojima (Nagoya Univ.)

T. Kozuka (AIST)

K. Koyama (Yamagata Univ.)

K. Saito (Hokkaido Univ.)

S. Saito (TOSHIBA)

H. Sasaki (TOSHIBA)

S. Shiokawa (SAW&SPR-Tech)

T. Shiosaki (NAIST.)

A. Jitsumori (Tottori Univ. of Environmental Studies)

S. Sugawara (Ishinomaki Senshu Univ.)

N. Sugimoto (Osaka Univ.)

T. Suzaki (HORIBA)

K. Takagi (Univ. of Tokyo)

K. Takada (HITACHI)

T. Takano (Tohoku Inst. of Tech.)

S. Takahashi (NEC)

H. Tanaka (Univ. of Tokyo)

M. Tanaka (JATA)

Y. Tamura (Yamagata Univ.)

K. Chihara (NAIST)

Y. Cho (Tohoku Univ.)

J. Tsujino (Kanagawa Univ.)

T. Tsujiuchi (AIST)

T. Tsuchiya (Doshisha Univ.)

T. Tsuchiya (JAMSTEC)

Y. Tsurugatani (NEC)

A. Doi (KINSEKI)

Y. Tokunaga (Kanazawa Inst. of Tech.)

K. Toda (National Defense Academy)

Y. Tomikawa (Yamagata Univ.)

T. Toyota (The Univ. of Electro-Commun.)

J. Naoi (JAMSTEC)

Y. Nakagawa (Yamanashi Univ.)

H. Nakajima (Tokyo Univ. Agri Tech.)

H. Nakata (DAISHINKU Corp.)

K. Nakamura (PTD Lab.)

T. Nakamura (NDA)

N. Nitta (AIST)

T. Nomura (Shibaura Inst. of Tech.)

K.-L. Ha (Pukyong National Univ.)

M. Hashimoto (Matsushita Electric Industrial Co.)

Y. Hashimoto (KAIJO Corp.)

T. Hata (Nihon Nano Film Corp.)

H. Hatano (Tokyo Univ. of Sci.)

S. Hayashi (The Univ. of Electro-Commun.)

M. Hirao (Osaka Univ.)

T. Furukawa (Tokyo Univ. of Sci.)

K. Houkawa (Kanagawa Inst. of Tech.)

T. Hoshimiya (Tohoku Gakuin Univ.)

Y. Maeda (Osaka Pref. Univ.)

H. Masuyama (Toba National College of Martime Tech.)

T. Matsunaka (Osaka Pref. Univ.)

S. Mitaku (Nagoya Univ.)

S. Mitani (IIS, Univ. of Tokyo)

H. Mitome (AIST)

A. Minamide (Kanazawa Tecnical College)

T. Mihara (Tohoku Univ.)

Y. Miyazaki (Aichi Univ. of Tech.)

T. Miyashita (Ryukoku Univ.)

M. Miyoshi (NTT)

R. Mogi (Akita National College of Tech.)

T. Moriizumi (Tokyo Inst. of Tech.)

K. Yasui (AIST)

M. Yamaguchi (Chiba Univ.)

Y. Yamakoshi (Gunma Univ.)

K. Yamashita (TDK)

J. Yamada (Hitachi)

K. Yamanouchi (Tohoku Inst. Tech.)

H. Yamamoto (HITACHI Construction Machinery Co.)

Y. Yamamoto (NRS)

M. Yoshioka (AIST)

T. Yoshida (Sumida Corp.)


ADVISER

Y. Urabe

T. Otani

M. Onoe

K. Okano

A. Kawabata

Y. Shimizu

N. Chubachi

A. Nakamura

K. Negishi

H. Nomura

E. Mori

PAST CHAIR

1st
USE1980
Chairman of Organizing Committee
K. Shibayama
(Tohoku Univ.)
Chairman of Steering Committee
H. Shimizu
(Tohoku Univ.)
Chairman of Program Committee
M. Onoe
(Univ. of Tokyo)
Vice-Chairman of Program Committee
K. Negishi
(Univ. of Tokyo)

2nd
USE1981
Chairman of Organizing Committee
Y. Wada
(Univ. of Tokyo)
Chairman of Steering Committee
E. Mori
(Tokyo Inst. of Tech.)
Vice-Chairman of Steering Committee
T. Yasuda
(Tokyo Inst. of Tech.)
Chairman of Program Committee
N. Mikoshiba
(Tohoku Univ.)
Vice-Chairman of Program Committee
A. Ikushima
(Univ. of Tokyo)

3rd
USE1982
Chairman of Organizing Committee
T. Tanaka
(Takuma National College of Technology)
Chairman of Steering Committee
A. Kawabata
(Kyoto Univ.)
Vice-Chairman of Steering Committee
K. Negishi
(Univ. of Tokyo)
Chairman of Program Committee
A. Ikushima
(Univ. of Tokyo)
Vice-Chairman of Program Committee
Y. Hiki
(Tokyo Inst. of Tech.)

4th
USE1983
Chairman of Organizing Committee
M. Onoe
(Univ. of Tokyo)
Chairman of Steering Committee
K. Negishi
(Univ. of Tokyo)
Vice-Chairman of Steering Committee
A. Ikushima
(Univ. of Tokyo)
Chairman of Program Committee
Y. Hiki
(Tokyo Inst. of Tech.)
Vice-Chairman of Program Committee
K. Takagi
(Univ. of Tokyo)

5th
USE1984
Chairman of Organizing Committee
H. Shimizu
(Tohoku Univ.)
Chairman of Steering Committee
N. Mikoshiba
(Tohoku Univ.)
Chairman of Program Committee
N. Chubachi
(Tohoku Univ.)
Vice-Chairman of Program Committee
K. Yamanouchi
(Tohoku Univ.)

6th
USE1985
Chairman of Organizing Committee
E. Mori
(Ikutoku Inst. of Tech.)
Chairman of Steering Committee
M. Okujima
(Tokyo Inst. of Tech.)
Chairman of Program Committee
Y. Hiki
(Tokyo Inst. of Tech.)
Vice-Chairman of Program Committee
M. Ueda
(Tokyo Inst. of Tech.)

7th
USE1986
Chairman of Organizing Committee
A. Kawabata
(Kyoto Univ.)
Chairman of Steering Committee
A. Nakamura
(Osaka Univ.)
Chairman of Program Committee
T. Shiosaki
(Kyoto Univ.)

8th
USE1987
Chairman of Organizing Committee
K. Negishi
(Univ. of Tokyo)
Chairman of Steering Committee
A. Ikushima
(Univ. of Tokyo)
Chairman of Program Committee
K. Takagi
(Univ. of Tokyo)

9th
USE1988
Chairman of Organizing Committee
M. Konno
(Ishinomaki Senshu Univ.)
Chairman of Steering Committee
N. Chubachi
(Tohoku Univ.)
Chairman of Program Committee
K. Yamanouchi
(Tohoku Univ.)
Vice-Chairman of Program Committee
K. Nakamura
(Tohoku Univ.)

10th
USE1989
Chairman of Organizing Committee
M. Okujima
(Tokyo Inst. of Tech.)
Chairman of Steering Committee
M. Ide
(Musashi Inst. of Tech.)
Chairman of Program Committee
J. Tsujino
(Kanagawa Univ.)
Vice-Chairman of Program Committee
S. Ueha
(Tokyo Inst. of Tech.)

11th
USE1990
Chairman of Organizing Committee
A. Nakamura
(Fukui Univ. of Tech.)
Chairman of Steering Committee
Y. Urabe
(Doshisha Univ.)
Chairman of Program Committee
T. Otani
(Doshisha Univ.)

12th
USE1991
Chairman of Organizing Committee
K. Okano
(Shinshu Univ.)
Chairman of Steering Committee
T. Sawada
(Univ. of Tokyo)
Chairman of Program Committee
K. Takagi
(Univ. of Tokyo)

13th
USE1992
Chairman of Organizing Committee
N. Chubachi
(Tohoku Univ.)
Chairman of Steering Committee
K. Yamanouchi
(Tohoku Univ.)
Chairman of Program Committee
K. Nakamura
(Tohoku Univ.)
Vice-Chairman of Program Committee
J. Kushibiki
(Tohoku Univ.)

14th
USE1993
Chairman of Organizing Committee
M. Ide
(Musashi Inst. of Tech.)
Chairman of Steering Committee
J. Tsujino
(Kanagawa Univ.)
Chairman of Program Committee
S. Ueha
(Tokyo Inst. of Tech.)

15th
USE1994
Chairman of Organizing Committee
Y. Urabe
(Doshisha Univ.)
Chairman of Steering Committee
T. Otani
(Doshisha Univ.)
Chairman of Program Committee
H. Nomura
(Nagoya Univ.)
Vice-Chairman of Program Committee
Y. Watanabe
(Doshisha Univ.)

16th
USE1995
Chairman of Organizing Committee
T. Suzuki
(Tukuba Inst. of Sci. & Tech.)
Chairman of Steering Committee
K. Nagai
(Univ. of Tsukuba)
Chairman of Program Committee
S. Mitaku
(Tokyo Univ. of Agri. and Tech.)

17th
USE1996
Chairman of Organizing Committee
K. Yamanouchi
(Tohoku Univ.)
Chairman of Steering Committee
Y. Tomikawa
(Yamagata Univ.)
Chairman of Program Committee
J. Kushibiki
(Tohoku Univ.)

18th
USE1997
Chairman of Organizing Committee
J. Tsujino
(Kanagawa Univ.)
Chairman of Steering Committee
Y. Shimizu
(Tokyo Inst. of Tech.)
Chairman of Program Committee
M. Yamaguchi
(Chiba Univ.)
Vice-Chairman of Program Committee
K. Hashimoto
(Chiba Univ.)

19th
USE1998
Chairman of Organizing Committee
T. Otani
(Doshisha Univ.)
Chairman of Steering Committee
H. Nomura
(Nagoya Univ.)
Chairman of Program Committee
Y. Watanabe
(Doshisha Univ.)

20th
USE1999
Chairman of Organizing Committee
H. Nomura
(Nagoya Univ.)
Chairman of Steering Committee
K. Takagi
(Univ. of Tokyo)
Chairman of Program Committee
P.-K Choi
(Meiji Univ.)

21th
USE2000
Chairman of Organizing Committee
Y. Tomikawa
(Yamagata Univ.)
Chairman of Steering Committee
K. Nakamura
(Tohoku Univ.)
Chairman of Program Committee
N. Wakatsuki
(Ishinomaki Senshu Univ.)

22th
USE2001
Chairman of Organizing Committee
Y. Shimizu
(NIER)
Chairman of Steering Committee
S. Ueha
(Tokyo Inst. of Tech.)
Chairman of Program Committee
N. Endou
(Kanagawa Univ.)

23th
USE2002
Chairman of Organizing Committee
T. Hata
(Kanazawa Univ.)
Chairman of Steering Committee
Y. Watanabe
(Doshisha Univ.)
Chairman of Local Steering Committee
Y. Tokunaga
(Kanazawa Inst. of Tech.)
Chairman of Program Committee
S. Koda
(Nagoya Univ.)

24th
USE2003
Chairman of Organizing Committee
K. Takagi
(Univ. of Tokyo)
Chairman of Steering Committee
A. Minamisawa
(Japan Women's Univ.)
Chairman of Program Committee
S. Kojima
(Univ. of Tsukuba)
Vice-Chairman of Program Committee
K. Mizutani
(Univ. of Tsukuba)

25th
USE2004
Chairman of Organizing Committee
K. Nakamura
(Tohoku Univ.)
Chairman of Steering Committee
M. Koshiba
(Hokkaido Univ.)
Chairman of Program Committee
K. Yamanaka
(Tohoku Univ.)
Vice-Chairman of Program Committee
H. Hachiya
(Chiba Univ.)

26th
USE2005
Chairman of Organizing Committee
S. Ueha
(Tokyo Inst. of Tech.)
Chairman of Steering Committee
M. K. Kurosawa
(Tokyo Inst. of Tech.)
Chairman of Program Committee
H. Hachiya
(Chiba Univ.)
Vice-Chairman of Program Committee
S. Saito
(Tokai Univ.)

27th
USE2006
Chairman of Organizing Committee
Y. Watanabe
(Doshisha Univ.)
Chairman of Steering Committee
S. Koda
(Nagoya Univ.)
Chairman of Program Committee
S. Saito
(Tokai Univ.)
Vice-Chairman of Program Committee
K. Mizutani
(Univ. of Tsukuba)

28th
USE2007
Chairman of Organizing Committee
K. Nagai
(Univ. of Tsukuba)
Chairman of Steering Committee
S. Kojima
(Univ. of Tsukuba)
Vice-Chairman of Steering Committee
T. Shiina
(Univ. of Tsukuba)
Chairman of Program Committee
K. Mizutani
(Univ. of Tsukuba)
Vice-Chairman of Program Committee
K. Mizutani
(Univ. of Tsukuba)


All Rights Reserved. Copyright (c) Symposium on ULTRASONIC ELECTRONICS