Home Committee
Organizing committee Chairman
Y. Watanabe (Doshisha Univ.)

Secretary board
S. Ueha (Tokyo Inst. of Tech.), S. Umemura (Kyoto Univ.), H. Kanai (Tohoku Univ.),
J. Kishibiki (Tohoku Univ.), M. Kurosawa (Tokyo Inst. of Tech.), S. Koda (Nagoya Univ.),
S. Kojima (Tsukuba Univ.), S. Saito (Tokai Univ.) , P. -K. Choi (Meiji Univ.),
K. Sakai (Tokyo Univ.), K. Nakamura (Tokyo Inst. of Tech.), H. Hachiya (Chiba Univ.),
A. Yamada (Tokyo Univ. of Agriculture & Technol.), K. Yamanaka (Tohoku Univ.)

Steering committee

Chair: S. Koda (Nagoya Univ.)
Members: H. Kanai (Tohoku Univ.), M. Kurosawa (Tokyo Inst. of Tech.),
Y. Kojima (Nagoya Univ.), S. Saito (Tokai Univ.) , T. Tuziuti (AIST), H. Hachiya (Chiba Univ.),
K. Nakamura (Tokyo Inst. of Tech.), H. Hachiya (Chiba Univ.), T. Matsuoka (Nagoya Univ.),
M. Matsukawa (Doshisha Univ.)

Program committee
Chair: S. Saito (Tokai Univ.)
Vice Chair: K. Mizutani (Tsukuba Univ.)
Members: I. Akiyama (Shonan Institute of Technol.), Y. Iida (AIST), S. Umemura (Kyoto Univ.),
M. Ohno (Chiba Inst. of Tech.), Oliver B. Wright (Hokkaido Univ.),
T. Kamakura (The Univ. of Electro-Commun.), H. Kamata (OKI),
S. Kudo (Ishinomaki Senshu Univ.), M. Kurosawa (Tokyo Inst. of Tech.),
J. Kondo (Shizuoka Univ.), P. -K. Choi (Meiji Univ.), K. Sakai (Tokyo Univ.),
S. Sugimoto (Osaka Univ.), M. Takeuchi (Tamagawa Univ.), K. Nakamura (Tokyo Inst. of Tech.),
T. Nakamura (National Defence Academy), K. Hashimoto (Chiba Univ.),
H. Hachiya (Chiba Univ.),A. Harata (Kyushu Univ.), S. Hirose (Yamagata Univ.),
M. Hirao (Osaka Univ.), T. Matsuoka (Nagoya Univ.), M. Matsukawa (Doshisha Univ.),
J. Morimoto (National Defense Academy), A. Yamada (Tokyo Univ. of Agriculture & Technol.),
K. Yamada (Tohoku Univ.), K. Yamanaka (Tohoku Univ., JJAP Editor),
Y. Watanabe (Tokyo Metropolitan Univ.)

Organizing commmittee
Members: H. Abe (Tokin Corp.), H. Iino (Furuno Electric Co.), Y. Itoh (Nihon Univ.),
N. Inoue (Ehime Univ.), H. Inoue (Akita Univ.), T. Inoue (NEC), M. Ueda (PMSL),
T. Uno (Kanagawa Inst. of Tech.), N. Endo (Kanagawa Univ.), A. Ozawa(Nihon Women's Univ.),
E. Ohdaira (Musashi Inst. of Tech.), M. Okazaki (Nihon Dempa Kogyo Co.), K. Katakura (Hitachi),
M. Kadota (Murata Manufacturing Co.), K. Kawashima (Tokyo Univ. of Tehc.), T. Kikuchi (AIST),
T. Kikuchi (JAMSTEC), Moo-Joon Kim (Pukyong National Univ.), Y. Koike (Shibaura Inst. of Tech.),
M. Koshiba (Hokkaido Univ.), K. Koyama (Yamagata Univ.), T. Koduka (AIST),
S. Saito (TOSHIBA), K. Saito (Hokkaido Univ.), H. Sasaki (TOSHIBA), T. Sawada (Tokyo Univ.),
T. Shiina (Tsukuba Univ.), S. Shiokawa (SAW&SPR-Tech),
T. Shiosaki (Nara Inst. of Sci. & Tech.), A. Jitsumori (Tottori Univ. of Environmental Studies),
S. Sugawara (Ishinomaki Senshu Univ.),T. Suzaki (HORIBA), T. Takenaka (Tokyo Sci. Univ.),
K. Takagi (Tokyo Univ.), T. Takano (Tohoku Inst. of Tech.), K. Takada (HITACHI),
S. Takahashi (SHOEI Chemical Inc.), M. Tekeuchi (Tamagawa Univ.), H. Tanaka (Tokyo Univ.),
M. Tanaka (JATA), Y. Tamura (Yamagata Univ.) K. Chihara (NAIST.), Y. Cho (Tohoku Univ.),
J. Tsujino (Kanagawa Univ.), T. Tsuchiya (JAMSTEC), A. Doi (KINSEKI),
Y. Tokunaga (Kanazawa Inst. of Tech.), K. Toda (National Defense Academy),
Y. Tomikawa (Yamagata Univ.), T. Toyota (The Univ. of Electro-Commun.),
K. Nagai (Tsukuba Univ.), Y. Nakagawa (Yamanashi Univ.),H. Nakajima (Tokyo Univ. Agri Tech.),
H. Nakata (DAISHINKU Corp.), K. Nakamura (Tohoku Univ.),
T. Nomura (Shibaura Inst. of Tech.), H. Nomura (Tokyo Denki Univ.),
Kang-Lyeol Ha (Pukyong National Univ.), M. Hashimoto (Matsushita Electric Industrial Co.),
Y. Hashimoto (KAIJO Corp.), T. Hata (Nihon Nano Film Corp.), H. Hatano (Tokyo Univ. of Sci.),
S. Hayashi (The Univ. of Electro-Commun.) , K. Fujishima (Murata Manufacturing),
T. Furukawa (Tokyo Univ. of Sci.), K. Houkawa (Kanagawa Inst. of Tech.),
T. Hoshimiya (Tohoku Gakuin Univ.), Y. Maeda (JICA), T. Matsunaka (Osaka Pref. Univ.),
S. Mitaku (Nagoya Univ.), S. Mitani (Tokyo Univ.), H. Mitome (AIST),
A. Minamide (Kanazawa Tecnical College), T. Mihara (Tohoku Univ.), T. Minamikawa (IRII),
Y. Miyazaki (Aichi Univ. of Tech.), T. Miyashita (Ryukoku Univ.), M. Miyoshi (NTT),
R. Mogi (Akita National College of Tech.), T. Moriizumi (Tokyo Inst. of Tech.),
M. Yamaguchi (Chiba Univ.), Y. Yamakoshi (Gunma Univ.), K. Yamashita (TDK),
J. Yamada (Hitachi), K. Yamanouchi (Tohoku Inst. Tech.),
H. Yamamoto (HITACHI Construction Machinery Co.), Y. Yamamoto (NRS),
T. Yoshida (Sumida Corp.), N. Wakatsuki (Ishinomaki Senshu Univ.)

  Home


All Rights Reserved. Copyright (c) Symposium on ULTRASONIC ELECTRONICS